top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definitie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever:
Degene die aan Hannah de Blaeij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden alsmede degene aan wie Hannah de Blaeij een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Hannah de Blaeij en opdrachtgever betreffende door opdrachtgever aan Hannah de Blaeij opgedragen of op te dragen werkzaamheden, daaronder begrepen een door Hannah de Blaeij aan opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden.
 

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Opdracht

Hannah de Blaeij verbindt zich ten behoeve van opdrachtgever tot het verrichten van enkele diensten, zoals weergegeven in het aanbod of de offerte opgesteld door Hannah de Blaeij. Vorm en inhoud van deze diensten zullen in onderling overleg worden vastgesteld en aan de hand van de ontwikkelingen zo nodig worden bijgesteld.
 

De overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de desbetreffende opdracht van de opdrachtgever schriftelijk door deze is verstrekt aan Hannah de Blaeij, dan wel Hannah de Blaeij met de dienstverlening een aanvang heeft gemaakt.

 

Artikel 4 Honorarium

Hannah de Blaeij ontvangt een honorarium zoals vastgelegd in het aanbod of offerte. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening. Hannah de Blaeij is slechts aan de offerte gebonden indien de opdrachtgever haar schriftelijk binnen een maand en acht dagen na de dagtekening aanvaardt. De facturen van Hannah De Blaeij kennen een betalingstermijn van maximaal 4 weken na factuurdatum. Bij open inschrijving heeft men een bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving.

 

Artikel 5 Wijziging, opschorting en ontbinding

Indien in de acceptatie van een offerte voorbehoudingen of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Hannah de Blaeij schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.


Behoudens in de gevallen waarin deze voorwaarden voorzien, is een opdrachtgever nimmer gerechtigd een eenmaal gesloten overeenkomst te annuleren, tenzij Hannah de Blaeij met annulering instemt.
 

Hannah de Blaeij is gerechtigd, door een enkele schriftelijke mededeling, elke met een opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de opdrachtgever informatie heeft achtergehouden op basis waarvan Hannah de Blaeij, indien zij met deze informatie bekend was geweest, de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan of indien achteraf blijkt dat onjuiste informatie door een opdrachtgever werd verstrekt.
 

Indien door ziekte of enig andere overmacht situatie Hannah de Blaeij niet in staat is een training uit te voeren, dan zal Hannah De Blaeij, in overleg met de opdrachtgever, zoeken naar een kwalitatief gelijkwaardige vervanger/ster uit ons partnernetwerk. Alleen als de opdrachtgever daarmee instemt zal deze de vervanging verzorgen.

 

Artikel 6 Annuleringsregeling

Indien er mijnerzijds omstandigheden zijn waardoor de training niet kan doorgaan, wordt alle cursisten een voorstel gedaan voor een nieuwe datum. Indien het bepalen van een nieuwe datum onmogelijk is, wordt aan de desbetreffende cursisten het cursusgeld binnen 30 dagen gerestitueerd.
 

Annuleringskosten gelden voor iedere deelnemer c.q. training die geannuleerd wordt binnen een maand voor aanvang conform de volgende staffel:

  • 50% tot 1 week voor aanvang

  • 75% tot 3 dagen voor aanvang

  • 100% later dan 3 dagen voor aanvang

 

Vervanging van een verhinderde deelnemer is bij aanvang van het traject uiteraard toegestaan. Alle kosten die gemaakt zijn m.b.t. de ontwikkeling en de materialen voor het trainingstraject dienen volledig te worden vergoed in het geval van een totale annulering.

 

Artikel 7 Communicatie

Gedurende de loop van deze overeenkomst zullen de opdrachtgever en Hannah de Blaeij regelmatig met elkaar overleggen over de stand van zaken, voortgang en alle andere zaken de opdracht betreffende.
 

Hannah de Blaeij verplicht zich alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die door of namens de opdrachtgever noodzakelijk of gewenst wordt geacht ter uitvoering, ter toepassing en ter controle van het in deze overeenkomst overeengekomene, alles in de meest ruime zin des woords, doch met inachtneming van de privacy van betrokken partijen.
 

De opdrachtgever is verplicht op verzoek van Hannah de Blaeij alle informatie te verstrekken.
 

Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zullen wij de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

 

Artikel 8 Uitvoering, rapportage en garantie

Hannah de Blaeij staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd.
 

Hannah de Blaeij werkt uitsluitend met gekwalificeerde docenten en trainers. Om er zeker van te zijn dat de professionaliteit op een vereist niveau blijft, heeft Hannah de Blaeij regelmatig overleg over thema’s uit mijn vakgebied. Daarnaast geven wij elkaar interactie-feedback en wisselen wij didactische werkvormen, studiematerialen en andere ideeën uit.
 

Mijn trainingen worden zowel schriftelijk als mondeling geëvalueerd. Uiteraard zijn deze evaluaties voor de opdrachtgever. Tegelijkertijd vormen zij een belangrijk onderdeel van onze interne kwaliteitscontrole.

Artikel 9 Materialen en bescheiden

Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zal opdrachtgever in overleg met Hannah de Blaeij materialen en/of bescheiden aan haar ter beschikking stellen. Het eigendomsrecht en/of copyright op al het cursusmateriaal blijft, tenzij anders bepaald, bij Hannah de Blaeij en mag derhalve zonder toestemming van Hannah de Blaeij niet vermenigvuldigd en/of aan derden worden gesteld.

 

Artikel 10 Klachtenregeling

Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan wordt deze binnen vier weken behandeld. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen 2 weken een bevestiging. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan binnen 4 weken op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid mijnerzijds. Hannah de Blaeij zal uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen.

 

Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt een onafhankelijke derde, A. Pulles, eigenaar La Sorpresa Coaching & Trainingen ingeschakeld. De uitspraak van A. Pulles is dan bindend voor Hannah de Blaeij. Eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.
 

Klachten worden geregistreerd en 2 jaar bewaard.

 

Artikel 11 Vertrouwelijkheid

Alle informatie die de klant verstrekt is vertrouwelijk voor het trainingsinstituut, haar medewerkers en de docenten. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand. Meer informatie over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt, lees je in de Privacyverklaring.

 

Hannah de Blaeij staat ingeschreven bij de kamer van koophandel in Den Haag onder nummer: 72341130.

©2022 Hannah de Blaeij

bottom of page